Home

Kollektivavtal Kommunal 2021

När kollektivavtalen, som till stora delar styr dina anställningsvillkor, ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse. 2020 och inledningen av 2021 omförhandlade Kommunal de flesta avtalen. Hitta ditt avtal. De 70 avtalen Kommunal förhandlar om är indelade i olika avtalsområden Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. Alla vet vad som gäller på jobbet. Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket Det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats innehåller bestämmelser om anställningsformer, löner och ersättning, arbetstider, ledighet utöver den lagstadgade semestern, uppsägning samt försäkringar om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller blir arbetslös, samt för din framtida pension

Engångsbeloppet har Kommunal förhandlat fram för hela kollektivet. Beloppet betalas ut av arbetsgivaren. Deltidsarbetande . Engångbelopp gäller för perioden 2020-05-01 - 2020-10-31. För deltidsarbetande, liksom för anställd under del av perioden, betalas beloppet ut i proportion till sysselsättningsgrad och anställningstid Avtal 3 nov 2020. Kommunal hade krävt retroaktiva löneökningar från april efter att avtalet förlängdes på grund av pandemin. Det blev det inte, lönerna höjs från den 1 november. Däremot får samtliga anställda på SKR/Sobona-avtalet ett engångsbelopp på 5500 kronor i november Nu gällande avtal med: Svenska Kommunalarbetareförbundet. OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Vision. Akademikerförbundet SSR. Ledarna. Teaterförbundet. OFR:s förbundsområde läkare (Sveriges läkarförbund) Allmänna bestämmelser 20 i lydelse från och med 2020-11-01 (PDF Nytt kollektivavtal ger retroaktiva löneökningar. Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. 2020-11-0

Saknar du Kollektivavtal? - Rätt lön & övertidsersättnin

Nytt kollektivavtal ger retroaktiva löneökningar. 2020-11-03. Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag Ett värdigt och ansvarstagande kollektivavtal med fokus på samhällsbärande parter träffades måndagen 2 november 2020 mellan SKR/Sobona och Kommunal. Fortsätt läsa Avtalet löper över fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, alltså 41 månader Allmänna bestämmelser (AB) 20 gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt Sveriges Läkarförbund. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. Avtalet löper under perioden 2020-11-01 till 2024-03-31

Treårigt avtal mellan Kommunal och KFS. I ett treårigt avtal för åren 2017 - 2020 ges 2,2 procent lönehöjning/år för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Det framgår av den nya kollektivavtalet mellan Kommunal och Kommunnära företag i samverkan, KFS Varje kollektivavtal är ett resultat av förhandling mellan avtalets parter och reglerar bland annat löner, allmänna villkor om formerna för anställning, sjukdom, semester, övrig ledighet och arbetstid samt försäkringsskydd. Kollektivavtalen löser många komplicerade frågor i ett paket

Parter i denna Huvudöverenskommelse är SKR och Sobona samt OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV), dvs. Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. I HÖK 20 har parterna enats om ett 41 månader långt avtal med löpperiod 2020-11-01 till 2024-03-31. Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA 2020-2021 är i kraft 1.4.2020-28.2.2022. Under avtalsperioden höjs lönerna genom två allmänna förhöjningar. I avtalsperioden ingår också en lokal justeringspott som betalas från 1.4.2021 Akavia Råd och stöd Kollektivavtal Kollektivavtal inom kommun och region Avtalsrörelsen 2020 Inget nytt villkorsavtal på kommunal sektor (AB 17 Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivarorganisationen och Kommunal och det är bra både för dig som anställd och för din arbetsgivare. Kollektivavtalet på din arbetsplats är spelreglerna och en garanti för schyssta arbetsvillkor. Med kollektivavtal blir det ordning och reda och alla vet vad som gäller på jobbet och 2,5 % från och med 2020-01-01 . § 3 Parterna träffar överenskommelse Löneavtal för per-sonliga assistenter, enligt bilaga 2, att gälla för perioden 2017-11-01 t o m 2020-10-31 om annat inte anges . § 4 Parterna är överens om att avtalet ska anpassas till even-tuella ändringar i tillämpliga lagar under avtalsperioden

Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20.. Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK20. Dessa avtal gäller också för dig som är anställd av arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarförbundet Sobona Kollektivavtalet för personliga assistenter mellan KFO och Kommunal är nu klart efter en lång tids förhandlingar. Avtalet gäller mellan den 1a november 2020 till den 30e september 2023, med den första löneökningen i april 2021 och den andra den 1a september 2022 I kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmel-ser som parterna under avtalets giltighetsperiod träffar överenskommelse om. Förhandlingsprotokoll 2020-12-15 BÖK 20 Energi med Kommunal

Personlig assistent lön, 2021-04, Kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Almega - Vårdföretagarna. Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna) Läs även på på vår faktasida om anställningsvillkor och kollektivavtal, där finns svar finns på vad ett kollektivavtal innebär, vilka som finns i assistansbranschen och vad det innebär när kollektivavtal saknas. Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna, 2021-01-28 ; KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal, 2020. Avtal tecknade för djursjukvården med Kommunal 2020-12-23. Gröna arbetsgivare har nu även tecknat avtal för Djursjukvård med Kommunal. Avtal är tecknat inom ramen för industrins märke, vilket innebär en löneökningsnivå på total 5,4 procent över 30 månader och med en reduktion för ökade pensionsavsättningar på 0,44% under avtalsperioden Kollektivavtal Ålands kommunförbund tecknar genom Kommunala avtalsdelegationen fyra olika kollektivavtal. Nuvarande avtalsperiod sträcker sig från den 1 mars 2018 till och med 30 april 2020

Kommunal organiserar över 230 yrken vars anställningsvillkor regleras i över 70 centrala kollektivavtal. Några av villkoren som regleras i avtalen är lön, ersättningar vid bland annat obekväm arbetstid och mertid, rätt till semester, arbetstider, tjänstepension, lägsta lön vid nyanställning och mycket mer Kommunals nya kollektivavtal: Publicerad: 2020-11-06. Kommunals ordförande Tobias Baudin är mycket nöjd med det nya kollektivavtalet. Foto: Pressbild/Kommunal Nu har ett nytt kollektivavtal tecknats mellan Kommunal och arbetsgivarna i SKR och Sobona

Detta kollektivavtal, BEA 20, ersätter tidigare gällande kollektivavtal, BEA 17 i lydelse 2019-01-01 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, och gäller fr.o.m. 2020-11-01 tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av Kommunal har slutit ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona med löneökningar på 5,4 procent. Dessutom betalas en engångssumma ut till alla anställda. - Det. Kommunal. Sveriges Kommuner Det fyraåriga avtalet är utan centralt angivna nivåer för löneökningar med en löneöversyn från och med 1 april 2020. Nytt avtal med OFR Allmän Kommunal Verksamhet. Avtalsrörelsen 2019. SKL, Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Avtalsrörelsen 2020 Kommuna

Det nya avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona är på fyra år. Det gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2024 och omfattar cirka 400 000 medarbetare inom vård, skola och omsorg Kollektivavtal inom kommunal sektor Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Regioner, SKR, och Sobona (tidigare Pacta) Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal. Det är på fyra år och ger 0,6 procent extra för yrkesutbildade Nytt kollektivavtal för de kommunalt anställda lärarna Avtalet som träder i kraft retroaktivt från och med 1.4.2020 är i kraft 23 månader och löper därmed ut 28.2.2022. Avtalet, som följer den allmänna linjen, innehåller bland annat två allmänna löneförhöjningar och en justeringspott

Kollektivavtal Kommuna

 1. Nytt kollektivavtal tecknat med Kommunal för serviceentreprenad. Almega Städföretagen har tecknat nytt serviceentreprenadavtal med Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Avtalet gäller från 1 januari 2021 till 31 augusti 2023 (32 månader). Lönerevision ska ske 1 april 2021. Nästa lönerevision kommer vara 1 september 2022
 2. Kollektivavtalen upprättas mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och styr din lön och en rad andra regler på arbetsplatsen. 2020-04-30. Logga in på Mina Avtalet gäller arbetstagare inom civilflygområdet som är anställda på företag anslutna till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS
 3. 22 december, 2020 Sobona tecknar historiskt avtal för bransch Trafik Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20) Trafik med motparterna Svenska kommunalarbetareförbundet, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna m.fl.) samt AkademikerAlliansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer) som gäller för bransch Trafik och omfattar 12 medlemsföretag med.
 4. 2020-12-03 Arbetsgivaralliansen har tillsammans med de fackliga motparterna Lärarnas Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden, Ledarna och Kommunal träffat nya kollektivavtal om allmänna villkor avseende Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalen gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023
 5. TRAKT T - information om beloppsberäkning fr. o. m. 2020-01-01 (PDF) Bilersättningsavtal - BIA. Bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i arbetet. BIA är en central överenskommelse. Lokalt kollektivavtal upprättas genom beslut av personalorgan. BIA (PDF) Kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF 76/LAFF 7
 6. 31/3 mars Industriavtalet löper ut liksom kollektivavtal inom handel, hotell- och restaurang samt försäkringsbranschen. Inom den kommunala sektorn löper också ett stort antal avtal ut. Totalt skall 208 avtal som tillsammans berör 1,4 miljoner anställda omförhandlas fram till och med den siste mars 2020
 7. Ett kollektivavtal gäller bara en viss tid. Oftast runt tre år. Innan tiden löper ut pågår en avtalsrörelse där fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna förhandlar och kommer överens om olika förändringar i kollektivavtalet. Här publicerar vi nyheter och information om avtalsrörelsen 2020

Ditt kollektivavtal Kommuna

 1. Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA 2020-2021 är i kraft 1.4.2020-28.2.2022. Under avtalsperioden höj
 2. Kollektivavtal. Kollektivavtalet är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation, alltså ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare, om regler som ska gälla inom en viss inom en viss bransch eller på en arbetsplats
 3. Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. JHLs presentation av allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA 2020-2022. Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA 1.4.2020-28.2.2022 sammanfattning (på Kommunarbetsgivarnas webbplats) Bilagan för familjedagvårdar
 4. Lärarnas Riksförbund gick in i avtalsrörelsen med tydliga och skarpa krav att få till ett avtal som kommer till rätta med lärarnas arbetsbelastning, som garanterar en god löneutveckling genom hela yrkeslivet och som tar ett samlat grepp om kompetens­utvecklingens kvalitet och relevans
 5. Ett kollektivavtal är ett regelverk som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. Kollektivavtalet kompletterar lagstiftningen i frågor som anställningsvillkor, men reglerar också frågor som inte finns i lagarna

I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer. Relaterade artiklar. Nytecknat avtal. Nytt avtal för arenor, bad- och idrottsanläggningar. Almega Tjänsteföretagen har tecknat nytt kollektivavtal med fackförbundet Kommunal på området arenor, bad- och idrottsanläggningar Kommunalarbetareförbundets (Kommunal) kollektivavtal Privatavtalet, AB-P. För det fall arbetsgivaren bedriver verksamhet med andra arbetstagare än utstationerade sådana för arbete inom förbundets verksamhetsområde i Sverige är arbetsgivaren skyldig att teckna Privatavtalet, AB-P, med Kommunal för dessa arbetstagare Kollektivavtal Kommunal sektor Privat sektor Statlig sektor Översikt avtal och löptider Vägen till ett kollektivavtal Avtalsbloggen Lön Avtalet innehåller tre löneöversyner: 1 april 2018, 1 april 2019 och 1 april 2020 Seko tecknade i dag ett nytt kollektivavtal för medlemmar inom kommunala energibolag. Avtalet innebär en avtalsperiod på 29 månader med ett värde på 5,4 procent. Publicerad : 16 december 2020

Idag har Kommunal accepterat medlarnas bud och två nya kollektivavtal kommer att tecknas med Almega Vårdföretagen för privatanställda inom vård och omsorg, samt äldreomsorg. Avtalen innehåller lönehöjningar för alla medlemmar i nivå med märket och en särskild satsning på yrkesutbildade Kommunal befattningskod Löner Om statistiken Personalen i siffror Tabeller Kommunal personal 2020 Tabeller Regionanställd personal 2020 Personaltäthetsmodellen Sjukfrånvaroredovisningen Demokrati, ledning, styrnin Avtal 2020 - förhandlingar pågår DELA. Dela på twitter. Dela på linkedin. Dela på email. Kommunal (S-avtalet). Kollektivavtalet för måleriyrket och Månadslöneavtalet . Flera av Fastigos motparter har träffat avtal med andra arbetsgivarorganisationer

Frågor och svar om kollektivavtalet för dig - Kommuna

Uppsägningstid kommunal 2020 - när det gäller

1 avtal 2017|2020 energi seko | kommunal 2017-05-01 2020-04-30 ledarna | fÖrtecknade saco-fÖrbund | vision | sveriges ingenjÖrer | civilekonomerna 2013-04-01 tillsvidar måndag 8 juni 2020 Av hakan. KATEGORIER: medlemskap, organisera. arbetsmiljö arbetsplatsombud avtal avtal2020 bli medlem budget2021 gymnasium heltid jämlikhet kollektivavatal kollektivavtal Kommunal LAS löneökning medlemskap medlemsstyrka Medlemsvärning motvikt ohälsa organisation organisationsgrad organisera organisering planering.

Nytt avtal klart mellan Kommunal och SKR - Kommunalarbetare

Allmänna bestämmelser (AB) SK

Akademikerförbunden har den 15 december 2020 träffat ett nytt avtal för akademiker vid Public Serviceföretag med Medieföretagen. Läs mer här. Ett nytt kollektivavtal har per 20201218 tecknats för Kompetensföretagen. Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023 Kollektivavtal innebär trygghet för dig som lärare. Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med en rad olika arbetsgivarorganisationer, till exempel Sveriges kommuner och landsting och de olika friskolekoncernerna Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen Visita tecknade kollektivavtal med Kommunal den 8 februari 2021. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 - 31 augusti 2023, vilket motsvarar 32 månader 1. 1. januar 2020, jf. På sektionsnivå arbetar vi med frågor som berör medlemskapet, löner och anställningsvillkor för våra medlemmar. Løn, vederlag og pensioner Social- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for reglerne om vederlag, diæter, pension m.v. Personlig assistent lön, 2020-05, Kollektivavtal Kommunal.

Nyheter avtal 2020: Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Upplevelse & Kultur och Akademikerförbunden. Naturvetarna är kontaktförbund och har tillsammans med Akavia förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer här. Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Idrott och Akademikerförbunden Giltighetstid: 2017-06-01-2020-05-31-3- Innehållsförteckning I Allmänna villkor Kollektivavtalet reglerar inte anställningar som är att hänföra till bemanningsföretag. Lokal överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och lok al facklig organisation

Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats De kommunala avtalen som gäller 1.4.2020-28.2.2022 är ännu inte översatta till svenska. Här finns aktuell information. Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) Presentation av kollektivavtal för kommunal timavlönad personal 2020-2022 Starka rikstäckande kollektivavtal skapar ordning och reda på arbetsmarknaden och utgör ett skydd för löntagarnas sociala rättigheter mot marknadskrafterna. Kollektivavtalet är juridiskt bindande för alla medlemmar i respektive organisation. Det är respektive LO-förbund som förhandlar fram och tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna Under avtalsrörelsen 2020 kommer arbetsgivarorganisationer och fackföreningar förhandla kollektivavtal som reglerar löner och arbetsvillkor för drygt 2,8 miljoner löntagare. På den här sidan har vi samlat länkar till sidor på ekonomifakta.se som är relaterade till dessa förhandlingar Avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Vi kämpar bland annat för att alla våra medlemmar ska få bättre anställningsvillkor och rätt lön. Starka kollektivavtal är garantin för det. Ditt kollektivavtal garanterar också att du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i arbetet eller blir av med jobbet

Kollektivavtal. Kollektivavtalen är ett effektivt sätt att reglera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. De anställda får trygghet och inflytande, arbetsgivarna får arbetsfred och branschanpassad flexibilitet Tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2020-2021 gäller 1.4.2020-28.2.2022. Löneuppgörelsen för TS Allmän förhöjning 1.8.2020 D Kollektivavtal. Tre fördelar med kollektivavtal. Fördelarna med att teckna kollektivavtal är många. Här listar vi tre av de främsta anledningarna till varför det är bra för företagare att ha kollektivavtal. Ordning och reda Kollektivavtal är till för att ge både dig och dina anställda trygghet Träindustriavtalet Kollektivavtal mellan Trä- och Möbelföretagen och GS 2017-04-01 - 2020-03-31 Omslagsbilder från Bovalls Dörrbyggeri, Nilenfors Trappindustri, G.A.D, Myresjöhus Kommunalskatt 2020. Enligt SCB höjs den totala kommunala skattesatsen med i snitt 9 öre till 32,28 procent i år. Den totala kommunalskatten består av en del till kommunen och en del till regionen där kommunen befinner sig i. Av den genomsnittliga höjningen på 9 öre går i snitt 2 öre till kommunerna och 7 öre till regionerna

EIO och Kommunal sluter kollektivavtal – Tidningen ElektrikernTjänst avslöjar om arbetsgivare har kollektiv­avtal med

Kollektivavtal kommun och regioner - Visio

Publicerad 2020-11-25 Nytt avtal klart mellan Visita och Unionen. Visita och Hotell- och restaurangfacket har under oktober förhandlat om ett nytt kollektivavtal. Kommunal och Musikerförbundet för att uppdatera besöksnäringens andra kollektivavtal Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Kollektivavtalet är kärnan i den arbetsgivarservice vi tillgodoser våra medlemmar med här på Fremia. Vi är måna om att servicenivån håller toppklass

Frågor och svar om Kommunals nya avtal - Kommunalarbetare

Nedan presenterar vi de viktigaste punkterna i den kommunala timavlönade personalens kollektivavtal (på finska, kommer att översättas till svenska). Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES -esittely. Avtalsperiod. Kollektivavtalet (TIM-AKA) gäller 1.4.2020 - 28.2.2022 (23 månader). Lönepåsla Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Personlig assistans (G) Efter långa och svåra förhandlingar har Vårdföretagarna och Kommunal tecknat ett 36-månadersavtal om löner och allmänna villkor för bransch Personlig assistans (G). Avtalet gäller från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2020 De kommunala kollektivavtalen nu slutgiltigt välsignade Publicerad 17.6.2020 kl. 11:42 Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten allekirjoitustilaisuus Kuntatalossa Helsingissä 17. kesäkuuta 2020 Om Handelsanställdas förbund. Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med runt 160 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 och en tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år

Huvudöverenskommelse (HÖK) SK

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.Kollektivavtal nås i regel genom kollektiva förhandlingar.. För fackföreningar är det vanligen ett centralt mål att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå kollektivavtal 16 december, 2020 Seko tecknade i dag ett nytt kollektivavtal för medlemmar inom kommunala energibolag. Avtalet innebär en avtalsperiod på 29 månader med ett värde på 5,4 procent Kommunals rekommendationer för löner för kommunalt sommarjobb 2019 var: 16-17 år minst 74 kronor/timme; 18-19 år minst 90 kronor/timme; Handel. Följande är lägstalöner* per timme 2020 för butiker som har kollektivavtal med Handels Avtalsrörelsen 2020 är prolongerad till oktober. De kollektivavtal som upphörde i mars förlängdes på grund av Coronapandemin. Nu i oktober är det dags att återuppta förhandlingarna om din lön och dina arbetsvillkor när nya avtal ska tecknas mellan GS och arbetsgivarorganisationerna

Avtal klart för Kommunals kommunanställda: Viktig seger

I avtalsrörelsen 2020 förhandlar Almega 130 avtal. På avtalsrörelsen.nu hittar du allt om avtalsrörelsen och ditt kollektivavtal Bemanningsavtalet. Kollektivavtal År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs medlemsförbund och det fanns två huvudmotiv för att teckna avtalet 1 avtal 2017|2020 vÅrd och omsorg kommunal | vision | fÖrtecknade saco-fÖrbund 2017-04-01 2020-03-31 vÅrdfÖrbundet 2018-04-01 2020-03-3 Det finns inga övriga förändringar i kollektivavtalet. Viktigt om löner. I och med att avtalet är tecknat kan löneöversynerna ta fart på din arbetsplats. Löneavtalet är oförändrat men det kan vara bra att läsa igenom avtalet och speciellt de delar som rör lönesamtal. Observera att samma revisionsdatum 1 september gäller under 2020 KT undertecknade de kommunala kollektivavtalen för 2020-2021 KT Kommunarbetsgivarna och Offentliga sektorns union JAU, Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU undertecknade de nya kommunala kollektivavtalen den 28 maj

1 maj Kommuna

Nu vill Kommunal att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal skjuts på framtiden. - Medlemmarna i Kommunal har fullt upp med att lösa krisen för Sverige, 24 februari 2020 Avtalssekreterare Johan Ingelskog förklarar mer om varför Kommunal sa ja till medlarnas bud på kollektivavtalet för anställda inom privat vård,.. Kollektivavtal är grunden för villkoren på arbetsmarknaden. De reglerar både dina villkor och den lön du får. Samtidigt anger de vilket inflytande du har på arbetsplatsen - du får alltså en rimligare chans att bli rättvist behandlad. Kollektivavtal är också ett smart sätt att organisera arbetsmarknaden på, eftersom det är flexiblare än vad lagen är Kommunal medlemssidor. Avbryt Logga in med BankID. BankID på denna enhet BankID på annan enhet Om Mina Sidor. Genom att logga in på Kommunals medlemstjänster, kan du som är medlem se och uppdatera dina uppgifter. Kan du inte logga in.

Nytt kollektivavtal ger retroaktiva löneökningar Visio

20 mars, 2020. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Bild: TT Bild. LO och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att rekommendera alla svenska avtalsområden att förlänga nuvarande kollektivavtal till 31 oktober Nytt kollektivavtal med Kommunal gällande äldreomsorg. Vårdföretagarna har tecknat nytt kollektivavtal med fackförbundet Kommunal, inom område Äldreomsorg. Avtalet är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat. Avtalet gäller fram till sista maj 2020 och berör 230 vårdföretag med 22.000 medarbetare Fastighets Cirkulär Almega Serviceentreprenad 2020 - 2023. Kollektivavtal: Avtal Serviceentreprenad 2020-2023. Avtalets tidlöneprincip. Karensavtal protokoll. Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker. Regionkonto KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: 2017-09-01-2020-08-31 2017-2020. Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i avtalstrycket: Arbetstagaren har rätt att åta sig statligt, kommunalt och fackligt förtroendeuppdrag

Avtalsrörelsen 2020 | KommunalStugor och lägenheter i Tärnaby | Kommunal

Ett kollektivavtal med stort K

Lärarorganisationernas avtal med Almega Tjänsteföretagen kallas Friskoleavtalet. Avtalet gäller till den 31 augusti 2021. Nyhet: Avtalsförhandlingar 2021 (2021-04-13 Kollektivavtal Kommunal sektor Privat sektor Statlig sektor Översikt avtal och löptider Lön Lönestatistik Trygghet Tillbaka till Kommunal sektor. Yrkande HÖK21. Lärarnas Riksförbund har överlämnat förbundets yrkande inför den kommande kommunala. Väktare / Vakt lön 2020 Hur mycket tjänar en Väktare / Vakt ? Väktare / Vakt lön 2020 är . Medianlönen för Väktare / Vakt i offentlig sektor lönen är 28 600 kronor i månaden, och i privat sektor månadslön uppgår till kronor. Väktare / Vakt kan få 34 000 som Högsta lön eller 25 000 som Lägsta [ Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan facket och arbets­givaren. Kollektiv­avtalen skiljer sig lite beroende på om du arbetar på en kommunal, fristående eller statlig skola. Men i alla centrala kollektivavtal ingår följande försäkringar: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA Kollektivavtal Visa undermeny. kommunala och kooperativa företag i fastighetsbranschen och för anställda i entreprenadföretag som utför Gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. Kollektivavtalet F-Avtalet 2020-2023. Samverkansavtal 2019 Fastigo Cirkulär 2020-2023. Överenskommelse reseavtal 2018. Fastigo.

Köp hushållsnära tjänster från ett företag med

Kollektivavtal - Sobon

Det nya kollektivavtalet mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarna SKR blev klart på tisdagen och gäller i fyra år, från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024. Totalt ger avtalet lönehöjningar på 5,4 procent på 29 månader, men alla kommunalanställda får också ett engångsbelopp på 5 500 kronor före skatt Jobb i nyårshelgen kan bli mer lönsamt än julhelgen. Vid tolvslaget ökar ob-tilläggen i några avtal. KA ger dig alla siffror om vilken ob-ersättning som gäller i nyårshelgen Under fredagen har Unionen, tillsammans med övriga förbund i Facken inom industrin och arbetsgivarna inom industriavtalet, beslutat att acceptera förslaget från de opartiska ordföranden (Opo) om att ajournera förhandlingarna i avtalsrörelsen till i höst. Nuvarande kollektivavtal i industrin förlängs till den 31 oktober 2020 I-avtalet 2017 - 2020 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Giltighetstid 2017-04-01 - 2020-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civil­ ekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter) I kollektivavtalet regleras bland annat löner, anställningsformer, sjukdom, semester, övrig ledighet och arbetstid samt försäkringsskydd. Som medlem i Gröna arbetsgivare blir du bunden att följa det kollektivavtal som är anpassat för din verksamhet så länge avtalet gäller, även om medlemskapet upphör tidigare

Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KF

Kvalifikationsåret 1.4.2020-31.3.2021: A:s och B:s anställningsförhållande hos kommunen fortsätter, så semesterersättning betalas inte och arbetsgivaren kan inte ens före övergången 1.8.2020 bevilja semester som tjänats in fr.o.m. 1.4.2020 Gröna arbetsgivare är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och gol Kollektivavtal för arbetare inom Skogsbruk finns nu att läsa i sin helhet. Avtalet är tecknat mellan SLA och GS och gäller 1 april 2017 till 31 mars 2020. Kollektivavtal riks för arbetare på golfbanor tecknat mellan SLA och Kommunal och gäller 1 maj 2017 till 30 april 2020. Kollektivavtal för arbetare och tjänstemän Virkesmätning.Avtalet är tecknat mellan SLA och GS och Unionen och. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal. av statsbidraget för 2020 framgår i.

AvtalsrörelsenAvtal 2020
 • Perhentian Besar.
 • Ljuskrona Skultuna mässing.
 • Oppdal downhill.
 • San Michele 2020.
 • Överspänningsskydd dator.
 • Vegetarisk lasagne zucchini.
 • Jämställdhetsplan exempel.
 • Hilda Guevara Gadea Canek Sánchez Guevara.
 • Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk Flashback.
 • Luisaviaroma Sverige.
 • Natta barn 5 minuters metoden.
 • Network Rail Thameslink.
 • Innovativ medicin.
 • IPhone long tones.
 • Lowest minimum wage in the world.
 • Bjärka Säby boende.
 • Ted Gärdestad död midsommar.
 • Kawaii kläder barn.
 • Gröna Lund öppettider 2020.
 • Pekunjär Pippi.
 • Shabby Look selber machen.
 • Developer Options huawei.
 • Halestorm drummer.
 • Häftig trekamp Ironman.
 • Https www1 stem se etjanster default aspx.
 • Privatundervisning matte pris.
 • Boende i Danmark.
 • Bjärka Säby boende.
 • Yakult ingredienten.
 • K beauty face mask review.
 • Jahlil Okafor.
 • Duisburg Innenhafen Kneipen.
 • Partytält ÖoB.
 • Halloween History.
 • Multipotent stamcell.
 • Q jet förgasare.
 • Avloppspump kommunalt.
 • STUDENTENWOHNUNG Aschaffenburg kaufen.
 • Das Ist DAF.
 • Isis Stockholm.
 • Build A Bear Sverige göteborg.