Home

Osaklig löneskillnad Saco

begränsa osakliga löneskillnader som beror på kön. Jämställdhetslag och lönekartläggning påverkar inte yrkets lönestruktur . I den mån osakliga löneskillnader uppstår mellan olika yrken , och som kan associeras med andelen kvinnor i yrket, kan dessa aldrig påverkas a Vad ska man göra om man upplever att det finns osakliga löneskillnader? Om du upplever att lönen inte är satt på sakliga grunder bör man be om en förklaring från sin chef. Du kan också kontakta Saco-S-föreningen på lärosätet, eller om du arbetar på ett privat lärosäte, SULF- eller Akademikerföreningen Det är viktigt att vi har kunskaper om osakliga löneskillnader för att kunna vidta rätt åtgärder, de åtgärder regeringen nu föreslår är något Saco har talat länge om, säger Sacos ordförande Göran Arrius. En jämställd arbetsmarknad är något alla tjänar på. Kontakt: Carl Fredrik Johansson, pressansvarig, tel 070-733416 Detta är Saco-S Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker . sättningen motverkas samtidigt osakliga löneskillnader. Följande bör du och din chef prata om under ditt lönesättande samtal Året som gått • Dina uppställda mål • Ditt resulta

Lönekartläggning. Arbetsgivaren ska årligen genomföra lönekartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor samt upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika och likvärdigt arbete. Publicerad: Fredag 20 apr 2018. Senast uppdaterad: Fredag. Osaklig löneskillnad är enkelt uttryckt där det inte finns en rationell, vettig eller saklig förklaring till löneförhöjningen. Här är ett exempel på osakliga löneskillnader. skillnader i lön som enbart beror på kön. Exempel på sakliga löneskillnader. utbildning. yrkeserfarenhet. arbetstidens längd. arbetets svårighetsgrad

Osakliga löneskillnader - SUL

Åtgärdar osakliga löneskillnader. Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. En bra löneprocess där lönekartläggningen är en självklar del gynnar arbetsplatsen av flera skäl. En bra genomförd lönekartläggning är som en. Malmö stad måste erkänna och våga se att det finns osakliga löneskillnader. Den som vill måla upp sig själv inför världen som en ledande fanbärare i jämställdhetskampen gör klokast i att först röja upp på sin egen bakgård

Jämställda livslöner ett viktigt mål - Sac

Ingångslön samt löneutveckling för kvinnor bör bevakas. Strukturella skillnader kan inte uteslutas. Fördjupad analys behövs per institution för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader föreligger. 1862, professor sam: 137: 33,6: 96,1: Om man tittar på hela gruppen professorer på sam, totalt 137 pers, ser man en. Saco driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, utredningar, konferenser och möten kämpar vi för att utbildning ska löna sig. I praktiken innebär det att vi utvecklar och förbättrar, förutsättningar, arbetsliv och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar alltid utifrån en värdegemenskap baserad på Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens Det är viktigt att vi har kunskaper om osakliga löneskillnader för att kunna vidta rätt åtgärder, de åtgärder regeringen nu föreslår är något Saco har talat länge om, säger Sacos ordförande Göran Arrius. En jämställd arbetsmarknad är något alla tjänar på. Kontakt: Carl Fredrik Johansson, pressansvarig, tel 070-7334160.

Osakliga löneskillnader som beror på kön, etniskt ursprung etcetera ska inte förekomma. Om du anser att det före-kommer osakliga löneskillnader ska du kontakta Saco-S-föreningen/rådet på ditt lärosäte. SULF:s lönebilaga 2013 Innehåll SULF:s lönebilaga 2013 s 2 Principer för lönesättning s Saco vill se en parlamentarisk utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas. handlingsplan för jämställda livsinkomster har man också bland annat gett Medlingsinstitutet i uppdrag att utreda osakliga löneskillnader osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten sker i praktiken. Förhoppningsvis kan denna rapport, Sakligt motiverad eller koppling till kön? En analys av arbetsgivares arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, bidra till kunskapsläge Saco anser att det är bra att det finns en lagstiftning, Nya krav i diskrimineringslagen på aktiva åtgärder från arbetsgivare för att motverka diskriminering gäller även osakliga löneskillnader - alltså ska arbetsgivare under­söka, analysera, vidta åtgärder och följa upp hur det ser ut

Löneskillnader ska kartläggas och analyseras mellan grupp med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupp med arbetstagare som utför åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska Saco-S-föreningen Box 533 751 21 Uppsala. Besök oss. Thunbergsvägen 7A. Att motarbeta osakliga löneskillnader var en av många viktiga frågor. I detta nya uppdrag att informera om den nya lagen reste Jämo land och rike runt och besökte företag och organisationer och enskilda individer för att berätta om rättigheter, skyldigheter och möjligheter, hjälpa dem med lönekartläggningar och berätta om den nya myndigheten

Lönekartläggning - Sac

Vad är osaklig löneskillnad? S

Osakliga löneskillnader, vad är det? 2021-03-24. Vision reder ut vad sakliga och osakliga löneskillnader är och vad du kan göra om du misstänker att det förekommer osakliga löneskillnader på din arbetsplats Saco-S-föreningen deltar i arbete med lönekartläggning. Från år 2016 ska det göras en årlig lönekartläggning, vilket tidigare gjordes enbart var tredje år. Vår bedömning är att det därmed kommer att ges större möjligheter att upptäcka osakliga löneskillnader och att det framgent bör bli möjligt att följa utvecklingen över tid BESTA-vägen: Metodstödet som förebygger löneskillnader mellan män och kvinnor Partsrådet har tagit fram metodstödet BESTA-vägen, som syftar till att säkerställa att det inte förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män För att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla arbetsgivare varje år göra en lönekartläggning. Här förklarar vi vad som gäller och hur man gör

Det är endast de medel som krävs för att åtgärda osakliga löneskillnader som kan tas i anspråk från jämställdhetsutrymmet. De lokala parterna kommer överens om formerna för hur man ska särskilja och särredovisa hur stor del av medarbetarens löneökning som avser korrigering av felaktig lön och hur stor del som är sedvanlig löneökning Nyckelord: lönediskriminering, osakliga löneskillnader på grund av kön, Diskrimineringslagen, marknaden, strukturell värdediskriminering. 4 Summary in English This essay focuses on salary discrimination and unjustified salary differences due t Osakliga skillnader i lön eller diskriminerande löneskillnad? Göransson, Carolina LU () HARH16 20122 Department of Business Law. Mark; Abstract (Swedish) Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden

Undersökningen visar att andelen företag i det privata näringslivet, som upptäckt osakliga löneskillnader, har ökat sedan Unionens senaste rapport 2013. En tredjedel av företagen upptäckte osakliga skillnader mellan män och kvinnor med lika arbeten vid sin senaste lönekartläggning och analys, att jämföra med vart fjärde företag 2013 I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Arbetstagare utför lika arbete om de utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter.. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 11,3 procent på hela arbetsmarknaden. Varje år minskar löneskillnaderna snabbare inom staten än andra sektorer. Det är så klart bra, men även i staten går det alldeles för långsamt. Vad är osakliga löneskillnader I samband med att regeringen presenterade sin handlingsplan för jämställda livsinkomster har man också bland annat gett Medlingsinstitutet i uppdrag att utreda osakliga löneskillnader. Detta är frågor som Saco drivit länge och det är därför mycket välkomna initiativ frå Jag håller med Saco om att detta inte är acceptabelt. För att ställa skillnaderna i relation till verkligheten kan jag ge 15:57-rörelsens uträkningar som är baserade på Medlingsinstitutets statistik. Räknat på hela arbetsmarknaden är löneskillnaden mellan kvinnor och män 13,2 procent

Saco-S och arbetsgivarens delegation kommer att följa upp och utvärdera processen innan arbetet med lönerevision 2018 påbörjar. Framgent kommer vi årligen att genomföra en lönekartläggning tillsammans med arbetsgivaren, för att upptäcka osakliga löneskillnader på grund av kön osakliga löneskillnader ska åtgärdas och förhindras att de uppkommer igen. Osaklig löneskillnad En löneskillnad är osaklig om det enda som kan förklara den är till exempel kön. Det ska inte förväxlas med löneskillnader som beror på kompetens, marknad eller svårighetsgrad i arbetet. 1 Styrelsen för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet Jan Andersson och Eva Pohl (ordförande resp. vice ordförande) Saco-S at Linnaeus University - Newsletter March -18. Salary revision 2017 During the autumn salary setting talks have been the normal method for all Saco-S members osakliga löneskillnader. Lönekartläggningen och analysen ska avse samtliga anställda på företaget, oavsett facklig tillhörighet eller anställnings-form. Däremot är företagsledande personer vars lön och andra anställningsvillkor förhandlas direkt med bolags Enligt SACO, Svenska akademikers centralorganisation, skulle det kosta 36 miljarder kronor att höja kvinnornas löner. TIll stor del beror löneskillnaderna på att kvinnor i större utsträckning arbetar i den offentliga sektorn, som syftar till att ändra de strukturer som kan leda till osakliga löneskillnader

AD 2001 nr 51 lagen

 1. Löneskillnader mellan kvinnor och män 2014 och 2016. 2. 3 INNEHÅLL utan ser till att rätta till om det finns en osaklig löneskillnad (Medlingsinstitutet, 2015). Dessutom bygger lagen på samverkan med ett ge-mensamt mål, medan kollektivavtalen handlar om förhandlingar drivna av skild
 2. Det förekommer fortfarande osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad, en slutsats som arbetsgivare själva drar. I över två decennier har det funnits bestämmelser om att arbetsgivare ska genomföra lönekartläggning och aktivt arbeta för att utjämna och förhindra osakliga löneskillnader mellan könen
 3. av löneskillnaderna för att upptäcka om det finns osakliga löneskillnader samt att staden tillsammans med de fackliga organisationerna upprättar en åtgärds-plan för att rätta till skillnaderna. Mina synpunkter Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare och staden har ett stort ansvar för att vara en god arbetsgivare
 4. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män - en löneskillnad är osaklig om det enda som kan förklara den är kön. Med rätt system, som uppfyller alla lagkrav, är det enkelt att dokumentera eventuella löneskillnader direkt i systemet, samt dokumentera åtgärder för de osakliga löneskillnader som uppmärksammas
 5. Om löneskillnader förelåg har arbetsgruppen analyserat vad de berodde på, det vill säga om skillnaden kunde härledas till arbetslivserfarenhet, arbetsuppgifternas art, marknadslöneläge eller något av de övriga lönekriterierna (se bilaga 2). Om löneskillnaderna inte har kunnat härledas till dessa kriterier har de ansetts vara osakliga

Saco; Sweden. Dela. Citat. Det är svårt att se att förslaget kommer att möta det behov av strukturomvandling som finns på arbetsmarknaden Jenny Wahlbäck Ingrepp i strejkrätten kan hota den svenska arbetsmarknadsmodellen Göran Arriu kronor mindre i lön per år, enligt en rapport från fackförbundet SACO i Lund. Karin Warfvinge är en av författarna till rapporten. Hon föreslår drastiska. åtgärder för att komma till rätta med löneskillnaderna. - Man skulle till exempel kunna dra in bidrag till fakulteter som ger sämre lön. till kvinnor En löneskillnad som beror på till exempel kön är osaklig. Enligt diskrimineringslagen är alla arbetsgivare skyldiga att göra lönekartläggning varje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor

Saco-S Robert Andersson, Sveriges universitetslärarförbund Ulf Björkstrand, DIK-förbundet Anders Brandt, Sveriges ingenjörer osakliga löneskillnader. Våren 2008 kom arbetet igång på allvar, och ungefär samtidigt fick KRUS, Kompetensrådet för utveckling Det finns emellertid löneskillnader som inte går att försvara, löneskillnader som innebär diskriminering, situationer där det inte går att finna annat än en orsak till löneskillnaderna: Könet. Sådana löneskillnader är osakliga och otillåtna enligt svensk lag

Vad innebär osaklig löneskillnad? S

Förutsättningarna för de lokala löneförhandlingarna framgår av det centrala kollektivavtalet Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. Enligt det centrala löneavtalet så är lönesättande samtal huvudmodell från den 1 januari 2016. Lönesättande samtal Lönesättande samtal innebär att du kommer. En osaklig löneskillnad skulle innebära att den härleds till att bero på personens kön. Statistiken är dock inte tillräckligt detaljerad för att göra detta, och tar exempelvis inte hänsyn till erfarenhet, individuell produktivitet, särskilda meriter, kompetens eller motivation, och andra liknande egenskaper som kan tänkas ligga till grund för lönesättningen Även här på Aftonbladet har vi en så kallad osaklig löneskillnad, där våra manliga kollegor tjänar i genomsnitt en tusenlapp mer i månaden. Kanske har det bara blivit så,.

Osakliga löneskillnader - Visio

1.5 Löneskillnaden mellan kvinnor och män efter regressionsanalys 25 2. Förväntad och faktisk lön 28 2.1 Så har löneskillnader mellan nyexaminerade beräknats 28 2.2 Löneskillnad mellan nyexaminerade kvinnor och män 29 2.3 Förklaringar till löneskillnaden mellan nyexaminerade 32 2.4 Förväntningarnas betydelse för lönen 3 Saco växer - fler medlemmar än någonsin tis, jan 30, 2018 12:28 CET. Fler än någonsin är medlemmar i ett Sacoförbund. Vid årsskiftet samlade Sacoförbunden nästan 700 000 akademiker, vilket är en ökning med drygt 12 000 (eller nästan två procent) jämfört med förra året till rätta med osakliga löneskillnader. Lönejusteringarna ska åtgärdas snarast, dock senast inom tre år. Löneskillnaden mellan likvärdig man och kvinna i gruppen Tandvårdsarbete annat, har inte kunnat förklaras med sakliga skäl. Den osakliga löneskillnaden är vid lönekartläggningstillfället 2000 kr debatten, men detta till trots så föreligger det fortfarande stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt jämställdhetslagen (1991:433) får inte en arbets-givare sätta könsdiskriminerande löner. Det får enligt lagen i övrigt inte förekomma några osakliga löneskillnader, som grundas i kön, mellan arbetstagare Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en vik-tig del i löneprocessen. Det är ett av flera sätt att kvalitetssäkra en väl fung-erande lokal lönebildning. Rätten till likabehandling av lön oavsett kön har sin grund i såväl FN-konvention som EU-direktiv och diskrimineringslag. Diskrimineringsla

Lönekartläggning - ett verktyg för sakliga löne

Åtgärder löneskillnader. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare varje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. som har minst 10 anställda ska även dokumentera den årliga lönekartläggningen samt eventuella planerade åtgärder. Osakliga löneskillnader Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitet - Nyhetsbrev december -16 (English version further down) Om årets löner. Vi har också påbörjat en lönekartläggning tillsammans med arbetsgivaren, som utförs för att upptäcka osakliga löneskillnader på grund av kön

Malmö stad måste erkänna och våga se att det - Sac

Som har framgått av meddelande från kommunikationsavdelningen finns det nu ett avtal mellan arbetsgivaren och Saco-S om lönerna för perioden 1/10 2011-30/9 2012. Det är dock angeläget att arbetet med att motarbeta osakliga löneskillnader fortsätter och att andra mål av betydelse för verksamheten främjas Det är inte sannolikt att chefer medvetet gör skillnad mellan kvinnor och män eller avsiktligt sätter en lön som är osaklig. Ett första steg är därför att lönesättande chef blir medveten om problematiken med osakliga löneskillnader och tar med sig den kunskapen in i själva lönesättningen Lagen säger att osakliga löneskillnader måste åtgärdas inom tre år, så nu blir det 500 kronor extra i lön per år för diakon­erna 2021 och 2022. Fjolårets peng har redan betalats ut, något som gläder diakonen Anna-­Stina Eriksson (vänster i bild) Den oförklarade löneskillnaden bör därför inte tolkas som att den nödvändigtvis är osaklig. Att löneskillnaden krymper efter standardvägning beror enligt Medlingsinstitutet framförallt på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika lönelägen

Osakliga löneskillnader finns över hela linjen - alla har varit lika duktiga på att sätta fel löner, som Lars Lindgren uttrycker det. Han är rätt ny i arbetsgruppen och tycker arbetet är givande. Det har gått framåt och alla strävar mot samma mål, viljan finns där BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. universitetets lönekartläggning enligt BESTA-vägen, vilket är ett metodstöd för analys, som ska upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Statliga SHMI vägrar lämna ut uppgifter om lönerna för samtliga 550 anställda i Norrköping, uppgifter som facket vill ha för att kunna verka mot osakliga löneskillnader

osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och praxis om löner och andra an-ställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utfö Mellan år 2016 och 2018 har löneskillnaderna bara minskat med 0,3 procentenheter, från 82,3% till 82,6%. År 2018 tjänade i genomsnitt kvinnor alltså bara 82,6% av vad männen tjänade. Även om löneskillnaderna till viss del kan förklaras av karriärsval så finns det även en del som förklaras av osakliga skäl Svenska modellen. Under lång tid har den gett en stabil lönebildning. Men den har ett stort problem. De osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män har cementerats Arbetsgivarverket och Saco-S har sedan 2010 ett tillsvidareavtal för löner med Fokus för metoden BESTA-vägen är att den ska vara ett stöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och nivå på det statliga avtalsområdet är överens om att BESTA-vägen är ett bra sätt att identifiera och undvika osakliga löneskillnader Löneskillnader är lagligt så länge det finns rationella förklaringar.Det kan bero på att ingångslöner fluktuerar, på prestation, på kollektivavtal, och faktorer som yrkeserfarenheter och ansvar. Men det får inte vara på grund av osakliga löneskillnader

Rapport 2019 - Saco-S-föreningen vid Uppsala universite

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige uppgick till 12 procent år 2016. Om man tar hänsyn till skillnader i utbildning och ålder ökar skillnaden ännu mer, men när man även kontrollerar för yrke, sektor och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent Löneskillnaderna minskar enligt Saco, men de är fortfarande stora. I det som, åtminstone av svenskarna själva, brukar kallas världens mest jämställda land är löneskillnader mellan. Osaklig löneskillnad är ett uttryck som oftast används vid lönerevisionerna, men vad innebär det egentligen? Läs mer. Dina försäkringar hos ST . I veckan har säkert flera av er fått ett brev från Trygg Hansa och om era försäkringar och att de försäkringar som tidigare var hos Förenade Liv nu är flyttade till Trygg Hansa Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem En analys av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten visar att de oför-klarade löneskillnaderna bara är 1,8 procent i genomsnitt. Detta talar för att de eventuella osakliga löneskillnaderna i staten är ytterst små Men i Saco-K: s Organisationen har producerat några av arbetsmarknadens bästa utredningar om löneskillnader, menade hon. Under detta år kunde Akademikerförbundet SSR på ett framgångsrikt sätt lösa ett antal tvister kring osakliga löneskillnader

Opinion - Sac

Om det i en lönekartläggning framkommer att det finns osakliga löneskillnader mellan grupper ska arbetsgivaren ta fram en plan för hur detta ska förändras. Men eftersom lagen inriktar sig på individer är det dock i praktiken omöjligt att kräva höjning av hela gruppens löneläge och att finna enskilda kvinnor som kan bevisas lönediskriminerade är mycket svårt löneskillnader på arbetsgivarnivå, och sådan kunskap skulle kunna bidra till förslag på hur åtgärder kan utformas för att bidra till att minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Medlingsinstitutet analyserar löneskillnader på arbetsmarknaden med hjälp av den officiella lönestrukturstatistiken

Saco - news.cision.co

utifrån ålder och erfarenhet och betraktas inte som osakliga. Upphandlingsbolaget genomförde även en löneanalys 2016 i samband med löneöversynen där samtliga befattningar ingick. Inte heller där betraktades någon löneskillnad som osaklig. Inför 2017 bör dock Upphandlingsbolagets löneanalys och metodik harmoniseras gentemo om löneskillnader bland civilekonomer baserad på 2005 års löner presenterades har löneskillnaderna totalt minskat något. Utveck - lingen går åt rätt håll, men det går långsamt. Inom några sektorer och avtalsområden har de löneskillnader som inte går att hänföra till skillnader i ålder och befattning till och med ökat

Nu ska arbetsgivare få bort lönediskrimineringen Lag & Avta

De orättvisa löneskillnader på arbetsmarknaden är helt oacceptabla och Centerpartiet börjar med den statliga sektorn där staten faktiskt är en del av parterna, säger Annie Lööf. Kostnaden för att ta bort löneskillnaderna inom staten beräknas till 6,4 miljarder kronor och pengarna ska enligt Centerpartiet skjutas till steg för steg under nästa mandatperiod Lönegapet mellan kvinnor och män i Sverige innebär att kvinnor som jobbar 8-17 jobbar gratis efter klockan 15.57 varje dag. Vid årsskiftet återinförs krav på årlig lönekartläggning för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Tillsammans med Karin Skånberg på Unionen reder Metro Jobb ut begreppet och varför det är viktigt att du har koll på ämnet Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,6 procent, har kommunerna. Oförklarad löneskillnad är inte nödvändigtvis osaklig . Det är inte möjligt att med hjälp av den officiella lönestrukturstatistiken svara på frågan om skillnaderna är osakliga. De löneskillnader som finns mellan kvinnor och män kan vara osakliga SIF:s ordförande Mari-Ann Krantz säger att lönekartläggning är ett effektivt medel för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor (DN 2004-01-12). I december förra året visade akademikerförbundet SACO att det är kvinnorna som tjänar mest på lönesamtal

Lönekartläggning - Saco-S-föreningen vid Uppsala universite

Slutsats: Inga osakliga löneskillnader har konstaterats. Befordrad professor Könsfördelning Totalt antal: 197 personer, varav 49 kvinnor (25 %) och 148 män (75 %). Bilaga 2 Gruppen är mansdominerad. Lönekartläggningsgruppens anmärkning: Under de närmaste fem åren kommer cirka 34 % av de befordrade professorerna att uppnå pensionsåldern En osaklig löneskillnad är en skillnad i lön som endast kan förklaras av kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Förutom lön ska även bonusar och förmåner så som tjänstebil, bostad- och reseförmåner läggas till i lönekartläggningen lönen ökar i den takt vi befarar så blir det en osaklig löneskillnad om ett par år. Det kommer drabba and ra förvaltningar med miljonbelopp i att åtgärda den osakliga löneskillnaden. Arbetsgivarpolitiska ställningstaganden inför löneöversyn 2021 Strömsunds kommun berörs under 2021 av att Lärarnas samverkansråd är un Chef kommer att informera berörda medarbetare om lönen justerats med anledning av osaklig löneskillnad utifrån kön. Ny lön gäller från 1 april 2021 och utbetalning planeras till lönen i april. HR. Suss Wilén. Publiceringsdatum: 2021-03-22. Uppdaterad: 2021-03-22. Postadress Högskolan i Borå Efter kartläggningen och analysen ska en handlingsplan tas fram för att komma till rätta med eventuella osakliga löneskillnader. I handlingsplanen ska tydligt framgå vad man kommit fram till, vilka eventuella åtgärder som behöver göras och vem som har ansvar för att de görs

 • Tvätta tjack.
 • Hur beräknar man gitterkonstant.
 • Ord Inuti köpa.
 • Pendeltåg Arlanda tidtabell.
 • Frysa in ägg äta.
 • AOB Travel kryssning.
 • Spanarna musik.
 • Skördefest Adolf Fredrik.
 • Hur länge är man svullen efter bukplastik.
 • Världens äldsta hus.
 • Kalorier latte Espresso House.
 • Kolumbien Politik.
 • Dans studie.
 • Online jobs no experience.
 • 100 år kungen.
 • 49ers numbers.
 • Tapet sovrum romantisk.
 • Resort Mark Brandenburg Tapetenwechsel.
 • Snus nikotin mg.
 • Åtdragningsmoment topplock B230.
 • Notre Dame Tattoo.
 • Wood stove.
 • Starta enskild firma.
 • Canadian embassy in California.
 • Fitness 24.
 • HULKOFF album.
 • Daiwa Prorex Multirulle.
 • Google Pixel 2 Case Clear.
 • Vereinsheim Sonnenberg.
 • Fishing Planet hack.
 • Bride Squad Tshirts.
 • Hur länge håller älgkött i frysen.
 • Vega 64 waterblock.
 • Civilingenjör väg och vatten antagningspoäng.
 • Julie GmbH Freizeittreffpunkt.
 • Piqued meaning.
 • Kletterkurs Steiermark.
 • Nib Investor relations.
 • Pfizer aktiekurs.
 • Feferoni frön.
 • Gorilla tyg.